Novosti

Бесповратна средства за изградњу фарми и набавку опреме за манипулацију стајњаком

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

Бесповратна средства се могу добити за изградњу објекта за смештај:

 1. свиња,
 2. оваца,
 3. коза
 4. говеда,
 5. живине,
 6. аквакултуре

У погледу услова сточног фонда и објекта, подносилац захтева мора да:

 1.  У РПГ -у има пријављен одговарајући сточни фонд(ХИД) и да на пољопривредном газдинству има највише 19 млечних крава и/или ако има укупни капацитет објекта: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или 99 товних свиња и/или од 1000 до 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 100 товних ћурки по турнусу и/или најмање 500 кг рибе.
 2. Има објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;
 3. Има објекат који је предмет инвестиције уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство

Подстицај износи 50-65% цене без ПДВ-а.

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 65% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3.  привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа.

Основни услови за остваривање подстицаја су да поднисилац захтева:

Прописано је да вредност прихватљиве инвестиције која је предмет захтева буде већа од 100.000 динара, док износ појединачног рачуна треба да буде већи од 50.000 динара и да је рачун за сваку појединачну инвестицију већи од 50.000 динара.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Правилник можете преузети у прилогу текста.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ostale vesti